background background

Stroossen

Motion politique: gouvernance et transparence

Déi gréng Stroossen sinn op participativ Demokratie aus. Op der Gemengerotssëtzung vum 13ten Oktober, fuerdere mir en trimesteriellen Kalenner vun de Gemengerotssëtzungen, d’Verëffentlechung vum Ordre du jour ewéi vun Opnamen vun der Sëtzung an dass den Infobuet systematesch no all Gemengerotssëtzung erschéngt. Eis Motioun fir eng besser Regierung an Transparenz an den Entscheedungsprozesser ass de Mëttwoch eestëmmeg ugeholl ginn. 

_____

Déi gréng Stroossen aspirent à la démocratie participative. Au conseil du 13 octobre, nous demandons la mise en place d’un calendrier trimestriel des sessions du conseil communal, de rendre public l’ordre du jour ainsi que des enregistrements du conseil et que l’InfoBuet soit émis systématiquement après chaque réunion du conseil dans le but d’impliquer les citoyens dans la politique locale. Notre motion pour une meilleure gouvernance et transparence des prises de décisions a été approuvée unanimement. 

_____

Déi gréng Stroossen strive for participatory democracy. At the municipal council on the 13th of october we demand the introduction of a quarterly calendar which announces the council sittings, the publication of the agenda as well as recordings of the councils and a systematic publishing of the InfoBuet after all council in an aim to allow every citizen to be informed about local politics. Our political motion which demands greater governance and transparency was unanimously approved by the municipal council.