background background

Stroossen

Motion: politique antiplastique pour la commune de Strassen

Op eisem Wee zur gewënschter “zero-waste” Gemeinschaft, bleift et eng vun den Aufgabe vun eiser Zäit, alternativen zum Plastik, besonnesch den Eewee-Plastik, ze fuerderen. Dofir huet eis gréng Stroossener Sektioun gëschter wärend der Gemengerotssëtzung eng anti-Plastik Motioun vertrueden, an där de Schäfferot an d’Ëmweltkommissioun gefuerdert ginn, méi responsabel a virbildlech mam Gebrauch vu Plastik ëmzegoen. Eis Motioun ass eestëmmeg vum Gemengerot ugeholl ginn.

_____

a réduction du plastique à usage unique demeure un défi de notre temps, dans le but d’atteindre vers une société à « zéro-déchets ». C’est pourquoi notre équipe déi gréng Stroossen a déposé une motion antiplastique dans laquelle nous sollicitons un usage du plastique plus responsable et exemplaire à la commune de Strassen. La motion jointe ci-dessous a été approuvée unanimement lors du conseil communal d’hier.

_____

On our way towards a “zero-waste” community, reducing single-use plastic is a challenge of our time. From this standpoint, déi gréng Strossen have submitted an antiplastic political motion in which we request a more responsible and exemplary use of plastic at the municipality of Strassen. The motion attached below was unanimously approved at yesterday’s municipal council.