background background

Stroossen

Motion politique: PC13 en double sens

Um Conseil vum 5. Juni huet eis gréng Lokalsektioun den Duerchgang vu Vëloen am Géigeverkéier gefuerdert. Dëst am Stroossenofschnëtt vun der rue des Romains tëscht der rue de la Chapelle an der rue des Prés. Dës Virstellung gouf vum Stroossener Schäfferot opgeholl a gëschter Moien eestëmmeg ugeholl. Ab dem 1ten August wärend enger Testphase vun engem Joer gëtt e Vëloswee am Géigeverkéier agefouert, op Käschte vun enger liichter Ëmleedung vum Bus 8 a vum Schoulbus. Mir begréissen dës Initiative, déi soll permanent agefouert ginn wann se eis Bierger zefridde stellt.
____


Lors du Conseil communal du 5 Juin, le parti déi gréng Stroossen a demandé l’autorisation de la circulation cycliste en double sens dans le tronçon de la rue des Romains entre la rue de la Chapelle et la rue des Prés. Hier matin le conseil communal a agrée unanimement l’introduction d’une piste cyclable à contresens, qui sera implémentée à partir du 1er août pour une durée d’un an, en contrepartie d’une légère déviation de la ligne de bus. Nous saluons cette initiative qui sera pérennisée si elle satisfait l’ensemble des citoyens.

____

At the municipal council on June 5th, déi gréng Stroossen asked for cycling traffic to be allowed in both directions in the section of rue des Romains between rue de la Chapelle and rue des Prés. Yesterday morning, the municipal council agreed unanimously to the introduction of a backstroke bike path, which is to be implemented from August 1st for a period of one year. As a consequence the bus line 8 and the schoolbus will be deviated, driving through route d’Arlon. We welcome this initiative which is to be sustained if it satisfies all citizens.